คำค้นหา
ประเทศ
ราคา
จำนวนวัน
เดือน


สถิติ
บริษัททัวร์ : 89
ทัวร์ทั้งหมด : 1,971
ผู้ชมวันนี้ : 50,981
เมื่อวาน : 52,663
 อิตาลี-สวิต-ฝรั่งเศส 9 วัน (EK)


รหัส : pro3
สายการบิน : เอมิเรตส์ (EK)
ระยะเวลา : 20 – 28 ม.ค.,24 ก.พ.-4 มี.ค.,11 – 19 มี.ค.,24 มี.ค. – 1 เม.ย.,31 มี.ค.-8 เม.ย. 2558
ราคา : เริ่มต้น 79,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม : 3,376
ติดต่อสอบถาม : ดีเจริญทัวร์ ทราเวิล เซ็นเตอร์ Tel. 08-6369-0834
ความน่าสนใจ :
ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปี เตอร์(St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกันประเทศที่เล็ก ที่สุดในโลก ชม 3 ใน 7 สงิ่ มหัศจรรยข์ องโลก โคลอสเซยี่ ม, หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล เยือน ดินแดนสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเวนิส (Venice) พักสวิสดินแดนในฝันที่ลเูซริน์ (Lucerne) ขึ้น ยอดเขาทิตลิส (Titlis) โดยกระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยั ระบบใหมล่ า่ สุดหมุน 360 องศา รอบตัวเอง นั่ง รถไฟด่วน TGV เขา้สปู่ ารสี ตนื่ ตาตนื่ ใจกับพระราชวงัแวรซ์ ายส์(Versaille Palace) ที่ยิ่งใหญ่ และงดงาม ชอปปิ้งจุใจที่ ้ ปารีสมหานครแหง่ แฟชน
สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด : โรม – โคลอสเซี่ยม
น้ำพุเทรวี่ – ปิซ่า
ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส